Nákupní košík

je zatím prázdný

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

EET - Informační oznámení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednudušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou trřbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Jan Kieslich-JKproduct, IČ 11022272, DIČ CZ5806210883, se sídlem Stavební 1049, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, jako prodávající (dále jen „JKproduct“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s JKproduct nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a dokument Způsob dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  


Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce JKproduct, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. JKproduct nebo smluvních partnerů JKproduct, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

JKproduct sděluje, že

a.     náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, JKproduct si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

b.     požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od JKproduct, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

c.     JKproduct neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

d.     v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

e.     ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném JKproduct uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

f.      v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

                              i.        kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

                             ii.        smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

                            iii.        smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

                            iv.        přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla JKproduct;

g.     spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

                              i.        o poskytování služeb, které JKproduct splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

                             ii.        o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli JKproduct a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

                            iii.        o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

                            iv.        o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

                             v.        o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

                            vi.        o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

                           vii.        o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

                          viii.        o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

                            ix.        o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

                             x.        o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, JKproduct zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

h.     v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i.      spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j.      smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu JKproduct, přičemž registrovaní uživatelé JKproduct mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

k.     v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném JKproductem tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník JKproduct, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky JKproduct, za případné chyby při přenosu dat JKproduct nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy JKproduct neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu JKproduct. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, bude po něm systémem JKproduct vyžadováno přihlášení do zákaznického profilu s tím, že z takto registrovaného profilu musela být v minulosti uzavřena alespoň jedna smlouva prostřednictvím e-shopu JKproduct a tato smlouva nebyla ze strany Kupujícího předčasně ukončena. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se JKproduct zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí JKproduct kupní cenu.

JKproduct si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

JKproduct Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

JKproduct splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li JKproduct věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, JKproduct odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li JKproduct větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

JKproduct odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí JKproduct věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří JKproduct věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si JKproduct vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, JKproduct provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou JKproduct způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní JKproduct umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže JKproduct škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost JKproduct

JKproduct odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména JKproduct odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a.     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které JKproduct nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b.     se věc hodí k účelu, který pro její použití JKproduct uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c.     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

d.     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

a.     u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b.     na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c.     u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

d.     vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je JKproduct zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a.     na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b.     na odstranění vady opravou věci;

c.     na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d.     odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí JKproduct, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu JKproduct; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li JKproduct vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu JKproduct nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že JKproduct nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může JKproduct dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může JKproduct odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li JKproduct vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu JKproduct.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující JKproduct na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se JKproduct zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než JKproduct, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9. Užívání elektronického obsahu, SW apod.

Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP rozuměj včetně SW apod.) zakoupeného u JKproduct dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti. 

Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který JKproduct poskytla Kupujícímu jako dar.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a.     kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b.     smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c.     smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

JKproduct umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění emailové žádosti a odeslání odstoupení od smlouvy spotřebiteli tak JKproduct potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

JKproduct

Stavební 1049

500 03 Hradec Králové

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá JKproduct bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od JKproduct obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí Kupujícím nádrž prázdná.

Pokud se jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, JKproduct doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu JKproduct spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti).

Spotřebitel odpovídá JKproduct pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může JKproduct požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může JKproduct odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu JKproduct bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem a vyhrazuje si možnost nejlevnějšího poštovného.

V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) JKproduct mu vrátí přijaté peněžení prostředky, s čímž Kupující uzavřením kupní smlouvy vyslovuje souhlas.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, JKproduct však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží JKproduct odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi JKproduct a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má JKproduct právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupení v ostatních případech

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a.     došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b.     použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

c.     nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d.     prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující JKproduct, co ještě vrátit může, a dá JKproduct náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce JKproduct, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího, telemarketing, sms a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu JKproduct,IČ: 11022272, Stavební 1049, Hradec Králové, 500 03.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

JKproduct může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, JKproduct pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

JKproduct si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat JKproduct prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod JKproduct:

JKproduct s.r.o.

Stavební 1049

Hradec Králové 50003

Česká Republika

IČ: 06387241

DIČ: CZ06387241

 

Odpovědná osoba a kontakt

 

Ing. Jan Kieslich - email: kieslich.jr@jkproduct.cz

 

Milan Řádek - email: milan.radek@jkproduct.cz

 

tel.: +420 495 545 706, mobil.: +420 602 629 529,  email: objednavky@jkproduct.cz

 

Pracovní doba

 

V pracovní dny od 8:00 do 17:00

 

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci JKproduct nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci JKproduct nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi JKproduct a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému JKproduct. JKproduct v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
JKproduct si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VIII. Objednávání


Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:


a.    prostřednictvím elektronického obchodu JKproduct (dále jen „e-shop“);
b.    elektronickou poštou na adrese objednavky@jkproduct.cz;
c.    osobně v provozovně JKproduct;
d.    telefonicky.

Objednávky přímo na některé z našich poboček lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky. Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat přes telefon JKproduct od 08:00 do 17:00 v pracovním týdnu.

JKproduct doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na JKproduct. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

IX. Platební podmínky

JKproduct akceptuje následující:

a.     platba v hotovosti při nákupu;

b.     platba předem bankovním převodem;

c.     na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv. doběrečné);

d.     platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví JKproduct, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

X. Dodací podmínky - dopravné

1. Způsoby dodání

JKproduct zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

a.     osobní odběr;

b.     zasílání přepravní službou – ČR;

c.     zasílání přepravní službou – SR.

d.     po dohodě i jiné státy

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému JKproduct nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny:

Zásilkovna 

 • Zásilka standardní do 5Kg - 90,- Kč

 • Zásilka standardní do 5Kg + DOBÍRKA - 130,- Kč 
 • Zásilka nadrozměr od 5Kg do 10kg - 150,- Kč

 • Zásilka nadrozměr od 5Kg do 10kg + DOBÍRKA platba kartou- 190,- Kč
 •  

Standardní zásilky:

 

 

Maximální hmotnost zásilky: 5 kg. Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm. Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm). Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm

Nadměrné zásilky:

Maximální rozměr jedné strany zásilky od 70 cm do 120 cm nebo maximální součet rozměrů všech tří stran od 120 cm do 150 cm nebo váha od 5 Kg do 10 Kg.

Maximalní výše dobírky do 20.000,- Kč.

 

WEDO - doba dodání do 24h od odeslání zásilky

 • Balíček do 10kg - 150,- Kč
 • Balíček do 10kg + DOBÍRKA - 180,- Kč
 • Balíček do 30kg - 180,- Kč
 • Balíček do 30kg + DOBÍRKA - 210,- Kč
 • Balíček do 50kg - 250,- Kč
 • Balíček do 50kg + DOBÍRKA - 280,- Kč
 • Dobírka + 30,- Kč (hotovostní platba)
 • Dobírka + 1,5% příplatek za platbu kartou

Dopravné do zahraničí dle hmotnosti/objemu/místa zaslání se určí cena, která je konzultována se zákazníkem.

 

2. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může JKproduct či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může JKproduct či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.  

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na objednavky@jkproduct.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou JKproduct. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však JKproduct možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem JKproduct a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi JKproduct a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodinspekce. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak JKproduct doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na JKproduct pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 23. 3. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách JKproduct nebo elektronicky na www.jkproduct.cz

 

XIII. - GDPR - Zásady zpracování osobních údajů

Společnost JKproduct s.r.o., Stavební 1049,  500 03   Hradec Králové,  IČ: 063 87 241, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 40084, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro JKproduct s.r.o.prioritou.

JKproduct s.r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsouosobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezenyníže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné JKproduct s.r.o. během Vašeho používání těchto internetových stránek JKproduct s.r.o. („Internetové stránky“), zpracování osobních údajů ze strany JKproduct s.r.o. během plnění smluv se zákazníky a obchodními partnery, zpracování osobních údajů při plnění právních povinností JKproduct  s.r.o. a na zpracování osobních údajů, jež je  nezbytné  pro  účely ochrany oprávněných zájmů JKproduct s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností JKproduct s.r.o.zpracovávány pro tyto účely:

 •    Plnění smlouvy(zejména plnění smluv o dílo, kupních smluv se zákazníkyapod.);
 •    Plnění právních povinností(zejménapovinnostivesmysluúčetníadaňovélegislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právnímipředpisy);
 •    Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (JKproduct s.r.o. může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonního hovoru či prostřednictvím poštovních doručovacích služeb);
 •   Ochrana oprávněného zájmu správce (ochranaprávaprávemchráněnýchzájmůJKproduct s.r.o., například posuzování bonityzákazníka);
 •   Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména při zadání a následné správě osobních údajů v rámci uživatelských účtů na internetových stránkách).

   

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 

JKproduct s.r.o.je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

 

Údaje subjektů údajů

       Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plněníprávních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronickýchformulářů

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, Plněníprávních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronickýchformulářů

E-mail

Plnění smlouvy, Plněníprávních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronickýchformulářů

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plněníprávních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronickýchformulářů

Číslo účtu

Plnění smlouvy,  Plnění     právních povinností, Ochrana oprávněného zájmusprávce

IČ, DIČ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

VIN a další informace o motorovém vozidle

Plnění smlouvy, Plnění    právních povinností, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronickýchformulářů

 

Osobní údaje jsou v JKproduct s.r.o. zpracovávány jak manuálně tak automatizovaně.

K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu.

JKproduct s.r.o. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

 

Pokud udělíte JKproduct s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných  marketingových  sdělení  (v  těchto  případech   může docházet rovněž k profilování͉, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ve firmě JKproduct s.r.o. jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným JKproduct s.r.o., případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Seznam příjemců osobních údajů JKproduct s.r.o. je dostupný na vyžádání na adrese jkproduct@jkproduct.cz.

JKproduct s.r.o. je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

 

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů firmy JKproduct s.r.o. a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s JKproduct s.r.o., popř. jiné údaje, které firma obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije JKproduct s.r.o. za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že JKproduct bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů firmy JKproduct s.r.o. své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s JKproduct s.r.o.

 

 

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je JKproduct s.r.o. povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

  

 

 Účel zpracování

 Dobauchování

Plněnísmlouvy

podobu trván ísmluvního vztahu a podobu 10 let od ukončení smluvního

vztahu

Plnění právních povinností

podobustanovenoupříslušnýmprávnímpředpisem

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb

podobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně

do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou

legislativou*

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od  doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li

zvláštní právní předpisy jinak, a nebo pokud v odůvodněném případě

nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s

konkrétním případem

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

podobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku či podobu trvání příslušného uživatelskéhoúčtu

 

*JKproduct s.r.o. je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti͉, ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb ͈např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

 

 

POUŽITÍ COOKIES

 

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

 

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bud Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

 

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

 

AK cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

 

 

 

Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 

 • Relační cookies (session cookies):Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 • Permanentní cookie (persistent cookies):Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

 

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale JKproduct s.r.o. nepovolíte použití cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

 

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

 • Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

 

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, a výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás JKproduct s.r.o. zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude JKproduct s.r.o. oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat, ͈uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv͉.
 • Právona opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás JKproduct s.r.o. zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. JKproduct s.r.o. opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, JKproduct s.r.o.  vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to JKproductu s.r.o. ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po JKproduct s.r.o. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby JKproduct s.r.o. Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, JKproduct s.r.o. Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů JKproduct s.r.o. V případě, že JKproduct s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečnéhoodkladu.

 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla JKproduct s.r.o.nebo e-mailem na jkproduct@jkproduct.cz. JKproduct s.r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 

 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

zákazník

registrace | ztráta hesla

vyhledávání

cena_lpg

Nejprodánavější zboží

MVAT0A12.1MV Tomasetto 220/225-30° tor
2 153,80 Kč2 153,80 Kčvčetně DPHdetaily
ZTW680/250Nádrž LPG ZTW 680x250 71l in
7 035,00 Kč7 035,00 Kčvčetně DPHdetaily
2007202/AŘídící motorek ETAGAS
2 224,00 Kč2 224,00 Kčvčetně DPHdetaily
ZTW650/225Nádrž LPG 650/225/58L.vnitřní
5 933,90 Kč5 933,90 Kčvčetně DPHdetaily
8951045RED.TAR.SEQ GRAND 1 Bar do 90kW
4 827,90 Kč4 827,90 Kčvčetně DPHdetaily
MVAT0A16X1MV Tomasetto 250-30° tor. Ex
2 407,90 Kč2 407,90 Kčvčetně DPHdetaily
ZC360/70Nádrž LPG ZC 360/70l
5 650,70 Kč5 650,70 Kčvčetně DPHdetaily
ZTW600/250Nádrž LPG ZTW 600x250 54l in
5 091,70 Kč5 091,70 Kčvčetně DPHdetaily
03.LPG.01Ventil plynový Valtek 6 mm
445,30 Kč445,30 Kčvčetně DPHdetaily